2021 no. 150

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 10 september 2021 houdende regels met be- trekking tot het toezicht op de aanbieding en de exploitatie van kansspelen en tot instelling in dit kader van een toezichthoudend orgaan, Kansspelautoriteit genaamd (Landsverordening toezicht kansspelen)

Uitgegeven, 15 september 2021

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,

A.C.G. Bikker

Pagina 2 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op de bevordering van de kwaliteit en de integriteit van instellingen, ondernemingen en personen die krachtens wettelijke ti- tel gelegenheid geven tot deelname aan één of meerdere kansspelen, wenselijk is regels daaromtrent te stellen, alsmede met betrekking tot het toezicht op de naleving van de ten aanzien van deze instellingen, onder- nemingen en personen geldende voorschriften;

dat het met het oog op het bovenstaande tevens wenselijk is om een rechtspersoonlijkheid bezittend orgaan met de naam Kansspelautoriteit in te stellen, dat belast zal zijn met de afgifte van vergunningen aan en het toezicht op de in de eerste overweging bedoelde instellingen, onder- nemingen en personen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge- steld onderstaande landsverordening:

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze landsverordening en de daarop rustende bepalingen wordt ver- staan onder:

Pagina 3

Minister Kansspelautoriteit raad van bestuur

kansspel

loterij

catochi

spelvoorziening

speelautomaat

Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

» de minister, belast met kansspelaangelegenheden; » de instelling, bedoeld in artikel 50, eerste lid;

het orgaan van de Kansspelautoriteit, bedoeld in ar- tikel 51, eerste lid;

: elk spel waarbij in het algemeen de kans op winst

van het toeval afhangt, ook indien die kans toe- neemt met de betere geoefendheid of grotere be- hendigheid van de speler, alsmede alle kansover- eenkomsten over de uitslag van wedstrijden of ver- dere spelen die niet tussen hen die daaraan deel- nemen zijn gesloten, en alle weddenschappen;

: een kansspel waarbij de gelegenheid wordt gege-

ven om tegen voldoening aan een zekere voor- waarde mee te dingen naar prijzen of premies in geld of zaken van waarde, uitgeloofd ten behoeve van deelnemers die als winnaars worden aange- wezen door het lot of enig andere kansbepaling waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoe- fenen;

» een kansspel waarbij een geldbedrag wordt ingezet

op de uitslag van de trekking van maximaal viercijfe- rige getallen, en waarvan de prijzen of premies uit geld of zaken van waarde bestaan;

» een voorziening ten behoeve van een kansspel, niet

zijnde een speelautomaat;

: een toestel, ingericht voor de beoefening van een

kansspel dat bestaat uit een door de speler in wer- king te stellen mechanisch, elektrisch of elektro- nisch proces waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, waaronder het recht om gratis verder te spelen;

Pagina 4 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

casino een voor het publiek opengestelde bijzondere ruimte waar kansspelen door middel van spelvoorzienin- gen of speelautomaten kunnen worden beoefend;

casino-operator » degene die door de houder van een casinovergun- ning is belast met de feitelijke leiding van het casino;

vergunning »_ een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

casinovergunning »_ een vergunning tot het exploiteren van een casino;

catochivergunning » een vergunning tot het houden trekkingen of de ver- koop van catochi;

loterijvergunning : een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen;

witwassen :_ een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 van het Wetboek van Strafrecht van Aru- ba;

terrorismefinanciering : het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wet-

boek van Strafrecht van Aruba.

2. Deze landsverordening is niet van toepassing op loterijen die door of ten behoeve van ondernemingen worden gehouden ter stimulering van hun omzet, mits daarbij niet de voldoening van een geldbedrag als voor- waarde voor deelname wordt gesteld.

3. Deze landsverordening is niet van toepassing op de bij regeling van de Minister aan te wijzen traditionele kansspelen die worden gehouden door in Aruba gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, sportieve, weten- schappelijke of algemeen nut beogende instellingen. In een zodanige ministeriële regeling worden de instellingen met name genoemd, en kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de door die instellingen aan te houden kansspelen.

Artikel 2 1. Het is verboden in of vanuit Aruba aan het publiek gelegenheid te geven

tot de uitoefening van kansspelen zonder een daarvoor door de Kans- spelautoriteit af te geven vergunning.

Pagina 5 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

2. Vergunningen geven uitsluitend aan de vergunninghouder het recht om de daarmee toegestane activiteiten en werkzaamheden te verrichten.

3. Vergunningen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten zijn niet overdraagbaar, verhuurbaar of uit besteedbaar. De Kansspelautoriteit kan ontheffing verlenen van de eerste volzin, voor zover het betreft de uitbesteding van de aan een vergunning verbonden rechten en plichten en het onder het stellen van voorschriften die de belangen waarborgen die deze landsverordening beoogt te beschermen.

4, Aan een vergunning kunnen beperkingen worden gesteld en voorschrif- ten en voorwaarden worden verbonden.

5. Indien het aantal vergunninghouders of de geografische spreiding van de lokaties dan wel de lokaties zelf van waaruit gelegenheid wordt gegeven voor de uitoefening van kansspelen daartoe nopen, kunnen regeling van de minister, maxima worden gesteld aan de krachtens deze landsveror- dening af te geven aantallen vergunningen en nadere regels worden ge- geven met betrekking tot die lokaties.

6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden bepaald dat in verband met de aanvraag van een vergunning een in dat landsbe- sluit te bepalen bedrag verschuldigd is als vergoeding voor de kosten, verbonden aan de behandeling van de aanvraag en de afgifte van de vergunning.

Artikel 3

Het toezicht overeenkomstig het bij of krachtens deze landsverordening be- paalde op ondernemingen, instellingen en personen die aan het publiek gele- genheid geven tot de uitoefening van kansspelen wordt uitgeoefend door de Kansspelautoriteit.

Pagina 6 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

HOOFD

STUK 2

De uitoefening van kansspelen

S1. De afgifte en uitbating van casinovergunningen

Artikel 4

1. Een casinovergunning wordt uitsluitend verleend aan een in Aruba ge- vestigde rechtspersoon die in het bezit is van een hotelvergunning als bedoeld in artikel 10 van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT

1). 2. Bij

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere re-

gels worden gesteld aan de omvang en de soorten hotels die in aanmer- king komen voor een casinovergunning.

Artikel 5

1. De

aanvraag om de aangifte van een casinovergunning bevat ten minste

gegevens en inlichtingen omtrent:

a.

de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschikt- heid kan vaststellen van de bestuurders en andere personen die het beleid van de aanvrager bepalen of medebepalen;

de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschikt- heid kan vaststellen van de casino-operator;

de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschikt- heid kan vaststellen van de leden van de raad van commissarissen dan wel van het orgaan van aanvrager dat een aan die van raad van commissarissen gelijksoortige taak heeft;

Pagina 7 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

d. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid kan vaststel- len van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de aanvrager en, indien de houder van een gekwalificeerde deelneming een rechtspersoon is, van de personen die het beleid van deze rechtspersoon bepalen of medebepalen, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;

e. de akte van oprichting, statuten en reglementen van de aanvrager;

f. de voorziene bedrijfsvoering, waaronder begrepen de maatregelen gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfs- voering, en de administratieve organisatie;

g. de voorgestelde lokatie van het casino;

h. een beschrijving van de aan te bieden kansspelen en de daarbij te gebruiken spelvoorzieningen en speelautomaten.

2. Indien de aanvrager behoort tot een groep van ondernemingen, worden tevens gegevens overgelegd inzake de formele en feitelijke zeggen- schapstructuur van die groep.

3. Een aanvraag voor de verlening van een casinovergunning wordt niet in behandeling genomen, dan nadat de bescheiden, genoemd in het eerste of het tweede lid, zijn overgelegd. Daarbij kan van de aanvrager de ver- strekking van nadere gegevens, die verband houden met de aanvraag, worden verlangd.

Artikel 6

1. Een casinovergunning wordt verleend, tenzij: a. de betrouwbaarheid van één of meer personen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met c, niet buiten twijfel staat; b. de geschiktheid van één of meer van de personen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en c, individueel of collectief onvol- doende is voor de uitoefening van het casinobedrijf of de uitoefening van de desbetreffende functie bij het casino;

Pagina 8 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

C.

de betrouwbaarheid van een houder van een gekwalificeerde deel- neming in de aanvrager of, indien de houder van een gekwalificeerd deelneming een rechtspersoon is, van de personen die het beleid van deze rechtspersoon bepalen of medebepalen, niet buiten twijfel staat, of dat anderszins ingevolge een gekwalificeerde deelneming in de aanvrager van een ongewenste beïnvloeding van het beleid van de aanvrager sprake is of zou kunnen zijn;

de aanvrager niet in staat zal zijn om de bij of krachtens de Lands- verordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinan- ciering (AB 2011 no. 28) of een andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering gestelde voorschriften na te leven;

de aanvrager voornemens is om werkzaamheden te verrichten die wezenlijk verschillen van die van een casino;

het in artikel 2, vijfde lid, bedoelde maximum aantal vergunningen daarmee zou worden overschreden.

2. Een casinovergunning wordt bovendien niet verleend, indien de groep waartoe de aanvrager behoort, geen formele of feitelijke zeggenschap- structuur heeft die zodanig doorzichtig is, dat deze geen belemmering vormt of zou kunnen vormen voor een adequate toezichtuitoefening op de aanvrager.

Artikel 7

1. De houder van een casinovergunning voert een adequaat beleid voor een integere uitoefening van zijn bedrijf, en richt zijn bedrijfsvoering zo- danig in dat de integere uitoefening ervan gewaarborgd is.

2. Het beleid en de bedrijfsvoering, bedoeld in het eerste lid, zijn in ieder geval gericht op:

a. b. G.

het tegengaan van belangenverstrengeling;

het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering;

de naleving van de bij of krachtens de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en andere wettelij- ke regelingen ter zake van de voorkoming en bestrijding witwassen

Pagina 9 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

en terrorismefinanciering gestelde regels, voor zover deze betrekking hebben op casino's;

d. het tegengaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door de houder van de casinovergunning of zijn werknemers, die het ver- trouwen in de onderneming of in de casinosector kunnen schaden;

e. het tegengaan van relaties met personen of zakelijke relaties die het vertrouwen in het casino of in de casinosector kunnen schaden;

f. het tegengaan van andere handelingen door het casino of zijn werk- nemers, die zodanig ingaan tegen hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt dat daardoor het ver- trouwen in het casino of in de casinosector kan worden geschaad;

g. de voortdurende aanwezigheid van tenminste één ter zake kundige persoon die verantwoordelijk en beschikbaar is voor de uitvoering van het interne toezicht.

3. De Kansspelautoriteit kan aan de houders van casinovergunningen richt- lijnen geven met betrekking tot de integere uitoefening van hun bedrijf en de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een per- soon, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met c, buiten twijfel staat en of deze persoon geschikt is en welke feiten en omstan- digheden daarbij in aanmerking worden genomen.

4, De Kansspelautoriteit kan, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefe- ning van de bij deze landsverordening opgelegde taak, richtlijnen geven aan houders van casinovergunningen met betrekking tot de administra- tieve organisatie en de bedrijfsvoering, met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle.

5. De richtlijnen, bedoeld in het derde lid, kunnen betrekking hebben op de uitvoering van de voorschriften in andere landsverordeningen.

6. De Kansspelautoriteit kan aan de houder van een casino-vergunning aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop aan richtlijnen als bedoeld in het derde en vierde lid, uitvoering wordt gegeven.

Pagina 10 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

Artikel 8

1. De houder van een casinovergunning is niet met personen of rechtsper- sonen verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur:

a. die dermate ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan vormen voor de adequate uitoefening van toezicht op die onderne- ming;

b. indien op die personen of rechtspersonen buitenlands recht van toe- passing is en dat buitenlands recht een belemmering vormt of kan vormen voor een adequate toezichtuitoefening op het casino.

2. De houder van een casinovergunning meldt vooraf schriftelijk aan de Kansspelautoriteit elk voornemen tot vervanging of wijziging anderszins van de personen, bedoeld in artikel 5, onderdelen a tot en met d, en g alsmede tot wijziging van de gegevens, bedoeld in hetzelfde lid, onder- delen e tot en met h. Artikel 5, derde lid, tweede volzin, is van overeen- komstige toepassing.

3. Een vervanging of wijziging als bedoeld in het eerste lid, wordt niet door- gevoerd, indien de Kansspelautoriteit het voornemen daartoe binnen zes weken na ontvangst van de melding afwijst, of, indien de Kansspelautori- teit dienaangaande om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen.

4, Indien zich een wijziging voordoet in de antecedenten van de personen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met d, meldt de hou- der van de casinovergunning zulks onverwijld schriftelijk aan de Kans- spelautoriteit.

Artikel 9

De Kansspelautoriteit kan richtlijnen geven aan houders van casinovergun- ningen ten aanzien van het aantal dat en de soorten kansspelen die in casi- no’s mogen worden aangeboden, het uitkeringspercentage van elk kansspel benevens de spelvoorzieningen en speelautomaten die daarvoor gebruikt kunnen worden, en van al hetgeen verder voor de beoefening van kansspe- len in casino's van belang kan zijn.

Pagina 11 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

Artikel 10

1. De houder van een casinovergunning dient jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening in bij de Kansspelautoriteit, die vergezeld gaat van een verklaring van een accountant omtrent de getrouwheid van de daarin opgenomen financiële gegevens.

2. Indien een accountant naar het oordeel van de Kansspelautoriteit niet of niet meer de nodige waarborgen biedt voor de behoorlijke uitoefening van zijn taak met betrekking tot een houder van een casinovergunning, kan de Kansspelautoriteit ten aanzien van deze accountant bepalen dat hij niet bevoegd is de verklaring, bedoeld in het eerste lid, af te geven.

3. De Kansspelautoriteit maakt een besluit als bedoeld in het eerste lid, ter- stond bekend aan de desbetreffende houder van de casinovergunning.

Artikel 11

1. Elke houder van een casinovergunning is aan de Kansspelautoriteit een periodieke vergoeding verschuldigd voor de uitbating van de vergunning, alsmede voor elke door de Kansspelautoriteit toegelaten spelvoorziening en speelautomaat.

2. De hoogte van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, alsmede de wijze en de tijdstippen van betaling ervan, worden bij landsbesluit, hou- dende algemene maatregelen, vastgesteld. Daarbij wordt rekening ge- houden met de activiteit waarvoor de vergunning is afgegeven in relatie met de voor de Kansspelautoriteit als gevolg daarvan te verwachten kos- ten.

Artikel 12

1. De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de doelmatige inning van de ver- goedingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

2. Bij gebreke van betaling worden de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door de Kansspelautoriteit bij dwangbevel ingevorderd.

Pagina 12 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van bete- kening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoer- gelegd.

4, Het dwangbevel vermeldt ten minste:

a. aan het hoofd het woord dwangbevel;

b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de ver- schuldigde wettelijke rente;

c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voortvloeit;

d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel;

e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitge- bracht.

5. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de Kansspelautoriteit bij het Gerecht in eerste aanleg en op de voor het in- dienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Artikel 13

1. De vergunninghouder weigert de toegang tot het casino aan personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

2. De Minister kan regels stellen met betrekking tot de toegang van ingeze- tenen tot casino's, alsmede ten aanzien van de wijze van controle en ontzegging van ingezetenen tot de toegang van casino's.

Pagina 13 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

Sta Kansspelen op afstand

Artikel 13a

1. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het organiseren en aanleggen van kansspelen op afstand.

2. Een vergunning voor het organiseren en aanleggen van kansspelen op afstand wordt uitsluitend verleend met inachtneming van de bij of krach- tens Hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

3. Onder een kansspel op afstand wordt verstaan een gelegenheid die op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gegeven en waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die die gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stelt.

S2 De afgifte en uitbating van catochivergunningen

Artikel 14

1. Vergunningen tot het houden van trekkingen of de verkoop van catochi worden slechts afgegeven aan in Aruba gevestigde stichtingen of aan in Aruba gevestigde vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en aan naamloze vennootschappen waarvan alle aandelen op naam zijn gesteld.

2. Het is verboden catochi te verkopen waarvan de trekking wordt gehou- den door een andere instelling of persoon, die niet daartoe krachtens het eerste lid een vergunning heeft verkregen.

3. In afwijking van het tweede lid kunnen bij regeling van de Minister buiten Aruba gehouden trekkingen worden aangewezen, mits die trekkingen in landen plaatsvinden die beschikken over adequaat toezicht op het aan- leggen en houden van loterijen.

Pagina 14 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

Artikel 15

Op de aanvraag om en de afgifte van een catochivergunning zijn de arti- kelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing.

Aan een catochivergunning worden bijzondere voorschriften verbonden met betrekking tot de verdeling van de bruto-opbrengsten uit het aanleg- gen en houden van catochi. Daarbij wordt bepaald dat een ten minste een bepaald deel, uitgedrukt in een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen te bepalen percentage van de bruto-opbrengsten, op een door de Minister in overeenstemming met de minister, belast met sport en de minister, belast met culturele aangelegenheden, te bepalen wijze aan het Land wordt overgemaakt ten behoeve van de bevordering van de sport en cultuur.

Artikel 16

Bij regeling van de Minister kan worden bepaald dat houders van catochiver- gunningen tot zekerheid van de nakoming van hun verplichtingen dienen te beschikken over een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie met een waarde van tenminste een in die regeling vastgesteld bedrag dat per catego- rie van catochivergunninghouder verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 17

Bij regeling van de Minister kunnen beperkingen worden gesteld aan:

a. hetaantal en de geografische spreiding van verkooppunten van catochi; b. het aantal en de wijze van trekkingen van catochi. Artikel 18

De artikelen 7 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van houders vancatochivergunningen.

Pagina 15 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

Artikel 19

1. Elke houder van een catochivergunning is aan de Kansspelautoriteit een periodieke vergoeding verschuldigd voor de uitbating van de vergunning.

2. De hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, alsmede de wij- ze en de tijdstippen van betaling ervan, worden bij landsbesluit, houden- de algemene maatregelen, vastgesteld.

3. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de inning van de ver- goeding bedoeld in het eerste lid.

S3. Loterijen Artikel 20

1. Een vergunning voor het aanleggen en houden van loterijen wordt uit- sluitend verleend, indien een zodanige loterij een liefdadig doel betreft of strekt tot bevordering van wetenschap, kunst of een ander algemeen be- lang.

2. Indien een loterij bestaat uit lotto of krasloterijen en de bijbehorende prij- zen of premies uit geld of geldswaardig papier, kan de loterijvergunning uitsluitend worden verleend aan één in Aruba gevestigde stichting.

3. Onder lotto wordt verstaan een loterij waarbij de deelnemers een serie getallen voorspellen die door loting of trekking uit een van te voren op- gegeven aantal getallen wordt verkregen, met inbegrip van de mogelijk- heid om uit alle deelnemers winnaars aan te wijzen door het lot of enige kansbepaling waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Onder krasloterij wordt verstaan een loterij waarbij de op de loten voor- bedrukte symbolen, letters, cijfers of bedragen door een niet-transpa- rante film of een niet-transparant latex-laagje, dat door een deelnemer moet worden weggekrast, worden bedekt, en waarbij de deelnemers di- rect door vergelijking van de daardoor zichtbaar geworden combinatie van symbolen, letters, cijfers of bedragen, met de van tevoren aangege- ven winnende combinatie van symbolen, letters, cijfers of bedragen, we- ten of zij van tevoren bekendgemaakte prijzen of premies hebben ge-

Pagina 16 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

wonnen, dan wel meedingen in een loterij waarbij de winnaar door loting wordt bepaald. Onder krasloterij wordt de laatstbedoelde loterij mede begrepen.

4, Op de afgifte van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, zijn de artike- len 5 en 6 van overeenkomstige toepassing.

5. Aan de vergunning, bedoeld in het eerste lid, worden voorschriften ver- bonden met betrekking tot het aantal te houden prijsvragen, de bestem- ming van de opbrengsten van elke gehouden prijsvraag, de administratie en dekking van de daaraan verbonden kosten, de door de Kansspelauto- riteit te houden controle op het houden van prijsvragen en de maximale inleggelden.

6. Op de houder van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, zijn de artike- len 7 en 9 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorschriften worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop en de middelen waarmee de prijs en premietrekkingen van loterijen plaatshebben, als- mede de totale nominale waarde van de loten.

2. Ten aanzien van elke loterij, voor het aanleggen en houden ervan een vergunning overeenkomstig de voorschriften van deze landsverordening is verleend, wordt op de loten en in alle aankondigingen en andere voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken die de loterij betref- fen, onder vermelding van datum en nummer vermeld dat vergunning is verleend door de Kansspelautoriteit.

Artikel 22

Voor het aanleggen en houden van loterijen is aan de Kansspelautoriteit een vergoeding verschuldigd ter waarde van een bij landsbesluit, houdende al- gemene maatregelen, vast te stellen percentage van het gezamenlijke be- drag van de loten.

Pagina 17 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

S4. Nadere regels ten aanzien van de uitbating van kansspelen

Artikel 23

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere re- gels worden gesteld met betrekking tot de uitbating van de in dit hoofd- stuk bedoelde kansspelen en de daarvoor gebruikte gelegenheden, als- mede regels met betrekking tot andere kansspelen. Daarbij kunnen de artikelen 5, 6, 7, 11 en 12 geheel of gedeeltelijk van overeenkomstige toepassing worden verklaard.

2. Ten aanzien van de uitbating van speelautomaten kan in het landsbe- sluit, bedoeld in het eerste lid, worden afgeweken van artikel 4, eerste lid, voor zover deze uitbating geschiedt door of namens vennootschap- pen met rechtspersoonlijkheid waarvan alle aandelen in handen zijn van het Land.

85. De intrekking van vergunningen

Artikel 24

1. De Kansspelautoriteit trekt een vergunning in, indien:

a. de vergunninghouder daar schriftelijk om verzoekt;

b. bij de aanvraag om die vergunning zodanige onjuiste gegevens zijn verstrekt, dat de vergunning, indien de juiste of alle gegevens bekend waren geweest, niet zou zijn afgegeven;

c. de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard;

d. de vergunninghouder opgehouden heeft de activiteiten te verrichten waarvoor de vergunning is verleend.

2. De Kansspelautoriteit kan een vergunning intrekken, indien:

a. niet binnen zes maanden na de afgifte ervan een aanvang is ge- maakt met het verrichten van de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend;

Pagina 18 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

b. een vergunninghouder of één of meer van zijn bestuurders anders- zins in strijd met het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde heeft gehandeld;

c. door de vergunninghouder of één of meer van zijn bestuurders, waar ook ter wereld, op een zodanige wijze in strijd met een wettelijk voor- schrift, de openbare orde of goede zeden is gehandeld, dat de in- standhouding van de vergunning redelijkerwijs niet gevergd kan wor- den;

d. één of meer van de personen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, on- derdelen a, b en c, onherroepelijk zijn veroordeeld ter zake van wit- wassen of terrorismefinanciering, het plegen van een fiscaal delict dan wel een economisch delict waarvoor in Aruba voorlopige hechte- nis is toegelaten;

e. een vergunninghouder die bij of krachtens de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering of een andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering naar het oordeel van de Kansspelautoriteit niet of onvoldoende naleeft.

3. Een beschikking tot intrekking van de vergunning op een of meer van de gronden genoemd in het eerste en tweede lid, treedt eerst in werking, nadat zij onherroepelijk is geworden. Van de beschikking wordt, zodra zij onherroepelijk is geworden, door de Kansspelautoriteit mededeling ge- daan in de Landscourant van Aruba, alsmede in één of meer lokale nieuwsbladen.

Artikel 25

1. Degene van wie de vergunning is ingetrokken, zegt vanaf het tijdstip, bedoeld in artikel 24, derde lid, alle lopende overeenkomsten tot het ver- richten van activiteiten waarvoor de vergunning is verleend op, en wikkelt deze binnen een door de Kansspelautoriteit te bepalen termijn af. Op schriftelijk verzoek van de voormalige vergunninghouder kan de Kans- spelautoriteit deze termijn éénmaal verlengen.

Pagina 19 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

2. Onverminderd het eerste lid, wordt de voormalige vergunninghouder ge- durende de afwikkelingstermijn voor de toepassing van deze landsveror- dening gelijkgesteld met een vergunninghouder.

HOOFDSTUK 3

Het vergunningenregister

Artikel 26

De Kansspelautoriteit houdt een register bij, waarin een ieder die een vergunning in de zin van deze landsverordening heeft gekregen wordt ingeschreven.

Het register wordt ingericht en bekend gemaakt op een door de Kans- spelautoriteit te bepalen wijze. Het ligt voor een ieder kosteloos ter inza- ge ten kantore van de Kansspelautoriteit.

De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de doorhaling in het register van degene van wie de vergunning is ingetrokken.

Artikel 27

Van de inschrijving of doorhaling in het register wordt door de Kansspel- autoriteit mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba en voorts op een door de Kansspelautoriteit te bepalen wijze.

Jaarlijks wordt in de maand januari door de Kansspelautoriteit een af- schrift van het register naar de stand per 31 december van het vooraf- gaande jaar in de Landscourant van Aruba en in tenminste twee hier te lande verschijnende dagbladen geplaatst.

Pagina 20 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

HOOFDSTUK 4 Toezicht en handhaving

S1. Toezicht Artikel 28

1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsveror- dening gegeven voorschriften zijn belast de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit aangewezen personeelsleden van de Kans- spelautoriteit. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen kunnen het toezicht op een risicogeoriënteerde wijze uitoefenen. Zij rapporteren ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het derde lid, aan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit of aan de door deze schrifte- lijk aan te wijzen leidinggevenden binnen de Kansspelautoriteit.

3. De in het eerste lid bedoelde personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd:

a. alle inlichtingen te vragen;

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken en bescheiden en an- dere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;

c. voorwerpen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

4, Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.

5. Op de taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde personen is het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) of het landsbesluit dat dit vervangt van toepassing.

Pagina 21 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

6. Een ieder verleent aan de in het eerste lid bedoelde personen alle me- dewerking die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

Artikel 29

1. In afwijking van artikel 47, eerste lid, is de Kansspelautoriteit bevoegd om de ingevolge artikel 28, eerste lid, verkregen gegevens en inlichtin- gen, alsmede andere gegevens en inlichtingen, verkregen bij de uitoefe- ning van zijn taken op grond van deze landsverordening, uit te wisselen met bij of krachtens wet aangewezen binnen- en buitenlandse instellin- gen, die belast zijn met:

a.

het toezicht op personen en instellingen die actief zijn op het gebied van kansspelen;

het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving ter zake van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

2. Van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt geen gebruik ge- maakt, indien:

a.

het doel waarvoor de gegevens en inlichtingen zullen worden ge- bruikt, onvoldoende bepaald is;

het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op het casinowezen of daarbinnen werkzame personen;

verstrekking van die gegevens of inlichtingen zich niet verdraagt met de openbare orde of het recht van Aruba;

de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet voldoende is gewaarborgd;

verstrekking van de gegevens en inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen;

onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zul- len worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

3. Voor de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, die zijn ver- kregen van een buitenlandse toezichthoudende instelling, versterkt de

Pagina 22 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

Kansspelautoriteit deze niet aan andere buitenlandse toezichthoudende instellingen, tenzij de instelling waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen, heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.

4, Indien een buitenlandse instelling aan degene die gegevens of inlichtin- gen op grond van dat lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of in- lichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, geeft de Kansspelautoriteit aan een zodanig verzoek slechts gevolg voor zover:

a. het beoogde gebruik niet in strijd is met het eerste lid, onderdelen a tot en met e;

b. die buitenlandse instelling op een andere wijze, dan in deze lands- verordening voorzien, vanuit Aruba met inachtneming van de daar- voor geldende procedures voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen.

Artikel 30

1. De Kansspelautoriteit kan gegevens en inlichtingen vragen aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij een vergunninghouder, dan wel bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over ge- gevens of inlichtingen beschikt, die van belang kunnen zijn voor de uit- voering door de Kansspelautoriteit van de haar bij of krachtens deze landsverordening opgedragen taken.

2. De Kansspelautoriteit kan gegevens en inlichtingen vragen aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij een vergunninghouder dan wel bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over ge- gevens of inlichtingen beschikt, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de verzoekende instantie.

3. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste of tweede lid, zijn gevraagd, verstrekt deze binnen een door de Kansspel- autoriteit te stellen redelijke termijn.

Pagina 23 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

4, Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt inge- steld, verleent alle medewerking die nodig is voor een adequate uitvoe- ring van dat onderzoek.

5. De Kansspelautoriteit kan toestaan dat een functionaris van een verzoe- kende instantie als bedoeld in het eerste lid, deelneemt aan de uitvoering van een verzoek als bedoeld in het tweede lid. De functionaris, bedoeld in de eerste volzin, volgt de aanwijzingen op van de werknemer van de Kansspelautoriteit die met de uitvoering van het verzoek is belast. Het gebod, bedoeld in het vierde lid, geldt eveneens jegens de in de eerste volzin bedoelde functionaris.

S2. Bestuurlijke handhaving door middel van last onder dwangsom en be- stuurlijke boete

Artikel 31

1. Ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste en vierde lid, 7 tot en met 10, eerste lid, 13, eerste lid, 14, tweede lid, 16, tweede lid, 21, 23, 28, zesde lid, 30, derde, vierde en vijfde lid, en 47, eerste lid, gestelde voorschriften kan de Kansspelautoriteit een last on- der dwangsom opleggen.

2. Ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eer- ste, derde en vierde lid, 7 tot en met 10, eerste lid, 14, tweede lid, 16, tweede lid, 21, 23, 28, zesde lid, 30, derde, vierde en vijfde lid, en 47, eerste lid, gestelde voorschriften de in het eerste lid bedoelde overtre- dingen kan de Kansspelautoriteit ook een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste Afl. 1.000.000,- per afzonderlijke overtreding.

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige toepassing.

4, De Kansspelautoriteit stelt richtsnoeren vast voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid en tweede lid, en legt deze vast in een beleidsdocument. Het beleidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen procedures bij de toepassing van de be-

Pagina 24 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

voegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid. Het beleidsdocument, bedoeld in de eerste volzin, wordt, evenals alle nadien daarin aan te brengen wijzigingen, vooraf bekend gemaakt op een door de Kansspel- autoriteit te bepalen wijze.

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels ge- steld met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per over- treding. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen.

Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de Kansspelautoriteit.

Artikel 32

1.

Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn ver- lopen sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 31, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtre- ding verdubbeld.

In afwijking van artikel 31, tweede lid, kan de Kansspelautoriteit de hoog- te van de bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het be- drag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft ver- kregen indien diens voordeel groter is dan Afl. 1.000.000,-.

Artikel 33

1.

Indien de Kansspelautoriteit voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust. De Kansspelautoriteit zendt een kopie van de kennisgeving naar het Openbaar Ministerie.

De Kansspelautoriteit stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze

Pagina 25 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd.

3. Indien de Kansspelautoriteit nadat de betrokkene zijn zienswijze naar vo- ren heeft gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boe- te zal worden opgelegd wordt dit schriftelijk aan de betrokkene meege- deeld.

Artikel 34

Degene jegens wie een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een bestuur- lijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige ver- klaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem om in- formatie wordt gevraagd.

Artikel 35

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagteke- ning van de beschikking waarbij zij is opgelegd.

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te re- kenen vanaf de dag waarop sedert de dagtekening van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 36

1. De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

Pagina 26 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.

3. Tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie vindt periodiek overleg plaats over geconstateerde overtredingen.

4, Het recht tot strafvervolging vervalt indien aan de betrokkene terzake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 37

1. De Kansspelautoriteit kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn op- schorten of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. De Kansspelautoriteit kan voorts op verzoek van een overtreder een last onder dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 38

De Kansspelautoriteit houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boe- te, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die hande- lingen hebben verricht.

Artikel 39

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door de Kansspelautoriteit bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwang- som of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

Pagina 27 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

2. Bij gebreke van betaling wordt het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door de Kansspelautori- teit bij dwangbevel ingevorderd.

3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van bete- kening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoer- gelegd.

4, Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:

a. aan het hoofd het woord “dwangbevel”;

b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de ver- schuldigde wettelijke rente;

c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voorvloeit;

d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel;

e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitge- bracht.

5. Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt te- gen de Kansspelautoriteit bij het gerecht in eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

S3. Bestuurlijke handhaving door middel van last onder bestuursdwang

Artikel 40

1. Onverminderd artikel 31, eerste en tweede lid, kan ter zake van de over- treding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede en vierde lid, 13, 14 en 23 gestelde voorschriften de Kansspelautoriteit een last onder bestuursdwang opleggen aan de overtreder en andere betrokke- nen.

Pagina 28 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150

2. De last onder bestuursdwang wordt op schrift gesteld, het vermeldt wel- ke voorschrift is overtreden en het omschrijft de herstelmaatregelen, alsmede binnen welke termijn zij moet worden uitgevoerd.

3. Een last onder bestuursdwang omvat het geheel of gedeeltelijk herstel van een overtreding van een voorschrift dan wel de bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien zij niet, niet ge- heel of niet tijdig is uitgevoerd.

4, Tot de toepassing van bestuursdwang kan behoren het verzegelen van gebouwen of woningen en terreinen en hetgeen zich daarin onderschei- denlijk daarop bevindt waar handelingen in strijd met het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde worden verricht.

Artikel 41

1. De Kansspelautoriteit kan in spoedeisende gevallen besluiten dat be- stuursdwang toegepast wordt zonder voorafgaande last.

2. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, zorgt de Kansspelautori- teit alsnog dat de last zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 42

1. Tot de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang behoort het mee- voeren en opslaan van daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vereist.

2. Indien zaken zijn meegevoerd en opgeslagen, doet de Kansspelautoriteit proces-verbaal daarvan opmaken, waarvan afschrift wordt verstrekt aan de overtreder en de rechthebbende.

3. De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de bewaring van de opgeslagen zaken en geeft deze zaken terug aan de rechthebbende, zodra dat rede- lijkerwijze mogelijk is.

4, De Kansspelautoriteit is bevoegd de afgifte op te